Kooperativ arboris arbetar med trädfällning Gävle

Plantering

Trädplantering

Vi kan hjälpa dig med allt relaterat till din trädplantering och har bra kontakt med landets bästa plantskolor där vi kan få hem bra växtmaterial. Hör av dig till oss så tar vi det därifrån.

Trädet

Innan man planterar träd är det bra att fundera på vad man vill att trädet ska fylla för syften. Beroende på vad du har för planer för ditt träd är det bra att ta reda på vilka sorter som skulle passa dig bäst. Rätt träd på rätt plats är en bra utgångspunkt, det betyder att man tittar på miljön där trädet ska planteras och väljer en art utifrån platsens förutsättningar och ståndort. Det kan till exempel handla om ett torktåligt och smalkronigt träd i stadsmiljö eller ett översvämningståligt träd vid ett vattendrag.

Storleken

En mycket viktig faktor i val av träd är att välja ett träd vars storlek och form (habitus) kommer att fungera på platsen i längden. Alldeles för ofta får vi hantera och beskära träd som “blivit för stora” Fundera på hur stort trädet kommer bli när det är fullvuxet och hur pass det kommer fungera för just dig.

Platsen

Detta går såklart ihop med storleken på trädet. Har du en liten villaträdgård så kan det vara oklokt att plantera ett träd som blir 25 m högt och 15 m brett när det är färdigväxt. Det finns många sorter och namnsorter av träd som håller sig i en relativt liten storlek när de är fullvuxna, dock ska man ha klart för sig att även de minsta träden blir avsevärt mycket större än de små ungträden man köper på plantskolan.

Andra avgörande faktorer kan vara tillgång på vatten, solljus och näring, omgivande vegetation och infrastruktur. 

Växtmaterialet

När man fått hem trädet är det viktigt att kontrollera att allt står rätt till. Det är tyvärr inte helt ovanligt att plantskolor skickar undermåligt växtmaterial. Det kan naturligtvis vara svårt för en amatör att veta vad man ska titta efter men ser du att ditt träd har barkskador, större avbrutna grenar, vissnande löv, stora avsågade rötter, avsaknad av finrötter eller att rötterna växer i en spiral runt rotklumpen (så kallad rotsnurr) så är det troligtvis bäst att skicka tillbaka trädet. Har du anlitat oss för att hjälpa dig med att plantera träd så kontrollerar vi såklart så allt står rätt till. 

Vi rekommenderar att man köper växter som kommer med rotklump och inte barrotade växter. Det är absolut inget fel med barrotade växter men det passar sig bättre för mindre häckplantor och liknande där det handlar om många växter och prisskillnaden mellan barrotat och roklump kan bli stor.

Planteringsgropen

Det finns många teorier om planteringsgropens betydelse för trädet etablering. Hur mycket extra utrymme behöver man runt rötterna, hur djup ska den vara, ska kanterna vara helt lodräta eller i en vinkel, ska man jordförbättra eller inte. Vi försöker följa trädföreningens rekommendationer och göra gropen ca 2-3 gånger bredare än rotklumpen, inte gräva djupare än att rotklumpen kan stå stadigt på botten med toppen av klumpen i nivå med markytan, ha kanterna i en vinkel för att underlätta att rötterna inte stöter på en kompakt vägg när de växer, inte gödsla vid plantering och att använda så mycket av växtplatsens ursprungliga jord som möjligt för att inte jorden i planteringsgropen och den omgivande jorden ska skilja sig alltför mycket åt samt att rötterna har en tendens att inte växa ut ur planteringsgropen och etablera sig i marken runt omkring om jorden i gropen är allt för “bra” där.

Jorden

Det är bra att veta vad du har för typ av jord där du tänkt plantera ditt träd, är den lerig, sandig
Vill man plantera träd i Uppsala så är det oftast lerjordar man får arbeta med. 

Årstiden

Som regel är det bäst att plantera träd när de har sin viloperiod och det finns tillgång på vatten, det vill säga under hösten eller tidig vår innan knoppsprickning, då kommer trädet ha möjlighet att etablera sina rötter innan tillväxtperioden sätter igång. Det går att sätta träd på sommaren men det krävs då mycket mer skötsel för att trädet ska klara av etableringen då tillgången på vatten kan vara ett problem och då det är trädets tillväxtperiod kommer trädet lägga mer energi på att växa ovan jord än i rötterna. 

Själva planteringen

Det första man ska tänka på är att trädet ska stå på samma nivå som det gjort under hela sitt liv. Alltså måste man hitta den exakta punkt där stam övergår till rot. Detta kallas för rothalsen. Den ska varken ligga för högt över marknivå eller för lågt under marknivå på den nya växtplatsen. När man sätter ner trädet i planteringsgropen är det därför viktigt att bygga upp botten av gropen så trädet hamnar på rätt nivå.

När trädet ska förflyttas är det viktigt att man inte bär hela trädet i stammen utan att man försöker lyfta trädet i rotklumpen istället. Det finns stor risk att man skadar bark eller rot på trädet om man försöker lyfta trädet i enbart stammen. Är det mindre träd brukar vi använda oss av timmerkrokar i rotklumpen medan någon stabiliserar stammen, är det stora träd med rotklumpar på 300-1500kg så får man använda sig av en grävmaskin för att förflytta trädet. Det fungerar ofta bra med en pallgaffel eller specialgjorda kedjor med krokar som sätts runt rotklumpen. 
Kommer trädet med rotklump är det oftast en säckväv med en trådkorg runt för att hålla ihop rotklumpen. Vi väljer oftast att stoppa ner hela trädet med trådkort och allt för att sedan klippa bort or avlägsna så mycket som möjligt av korgen och väven. Ofta blir det en liten del som blir kvar rakt under trädet men detta bör inte påverka trädets rötter till en stor grad, viktigast är att sidorna blir helt fria från när och väv. Kan man få bort all väv och när är detta såklart att föredra. Det beror mycket på hur stor och fast klumpen är. Bedömningen man får göra är om det är viktigare att rotklumpen håller ihop vid nedsänkningen i gropen än om mindre delar av väv och nät blir kvar rakt under trädet.
När trädet väl är i rätt nivå är det dags att räta upp trädet så det står rakt. Ofta behöver man en person som tittar från olika vinklar samtidigt som någon håller i trädet. När trädet står rakt går det bra att trycka in jord under rotklumpen för att trädet ska stå stabilt.
När man tycker trädet står så bra som man vill är det dags att fylla igen hålet. Fyll i lite i taget och vattna med jämna mellanrum, se till att jorden packas så tätt att den har kontakt med rotklumpen men det ska inte kompakteras så hårt att vatten har svårt att rinna igenom. Gödsla inte trädet när det planteras.
Oftast behöver man binda upp trädet när det är nyplanterat då rotklumpen oftast inte är stor nog att hålla upp hela trädet. Det finns olika tekniker för att göra detta på till exempel rotankare, men det vanligaste är att fästa stammen i stöttor runt trädet. Beroende på storlek på träd och hur mycket vind det utsätts för får man sätta en, två eller tre stöttor, fler än så behövs knappast. Dessa binds runt stammen på en ganska låg höjd så kronan får möjlighet att röra sig, på så sätt utvecklas stammen bättre då den inte blir beroende av stöttorna. Då rötterna utvecklas bäst utan stöttor är det viktigt att inte glömma att ta bort dessa efter ett till två år. Det händer tyvärr för ofta att folk låter dessa sitta kvar i 10-15 år tills uppbindningsbanden växer in i stammen och riskerar att strypa trädet, något som är mycket onödigt då det endast tar ett par minuter att plocka bort stöttorna.
Något som börjar bli vanligare här i Sverige men som används flitigt utomlands är att lägga så kallad mulch i ett lager överst runt stambasen. Detta har många fördelar då det hjälper att hålla ogräs i schack samtidigt som det minskar temperaturväxlingar i jorden, minskar risken för en hård jordskorpa som inte släpper igenom vatten och håller kvar fukt i jorden. Detta lager ska vara cirka 5-10 cm tjockt, men då det kan leda till röta i stammen är det viktigt att man inte lägger det för nära basen på stammen, ett område på 3-5 cm runt stammen ska hållas fritt från mulch.

Mulch är ett samlingsnamn på organiskt material som används runt träd, det kan vara träflis, barkflis, bladrester, torv eller en blandning av dessa material. Då mulchen bryts ner efter hand ger den också näring till trädet, detta betyder dock att man kan behöva fylla på med ny mulch med några års mellanrum. Är du intresserad av mulch kan du prata med oss om det så kan vi leverera mulch i Uppsala och mälardalen.

Att tänka på efter du planterat träd

Bevattningen

Det viktigaste du kan göra för ditt nya träd är att se till så det har vatten. Ett nyplanterat träd bör vattnas minst en gång i vecka oavsett om det regnar. Är det mycket varmt och blåsigt är det tillrådligt att vattna mer än så. Man får känna i jorden och göra en bedömning efter hur torrt det känns. Det är dock viktigt att man ser att vattnet rinner igenom när man vattnar. Det är väldigt få träd som vill ha stående vatten runt sina rötter och detta kan leda till att trädets rötter inte får något syre och dör. Vattna bör man göra långt in på hösten men mer sällan ju kallare det blir ute. 

Beskärningen

Som regel ska man inte beskära träd i anslutning till planteringen och helst inte innan trädet helt etablerat sig på platsen. Det finns en risk att grenar skadas vid transporten från plantskolan, dessa går bra att ta bort för att få en bra och snabbvallad snittyta.

Kooperativ arboris arbetar med trädvård Uppsala