Kooperativ arboris arbetar med att plantera träd i Uppsala

Trädvård

Vi hjälper dig ta hand om dina träd

Träd är fantastiska, de ger oss en trevligare livsmiljö, de renar luften, erbjuder skugga varma dagar, vindskydd när det blåser, vattenhantering när det regnar och de har en bevisad positiv effekt på vårt välmående. Utöver de är de oerhört viktiga i våra ekosystem där de utgör livsmiljö för tusentals andra livsformer från fåglar och andra djur till insekter, lavar och svampar. Kort sagt är det viktigt att vi tar hand om våra träd.

När träd och människor delar utrymme finns det ofta ett behov att anpassa sig till varandra, ett träd kanske breder ut sig på ett sätt som inte passar dig, kanske krockar det med byggnader eller konkurrerar med andra växter. Träd kan också utvecklas på ett sätt som riskerar leda till en skada på liv eller egendom, de kan utveckla svaga greninfästningar eller skadas av yttre omständigheter som tunga snölaster eller hård vind. Inte minst träd i bebyggelse har många olika stressmoment att hantera. Allt från att växa i hårdgjorda ytor eller få rötterna störda av grävning till att utsättas för påkörningsskador eller strypande gungor och tvättlinor. 

Det är här vi kan komma in och hjälpa till att anpassa trädets utveckling efter både sina egna och dina behov. Det kan vara genom beskärning, kronstabilisering, markförbättring eller skötseltips. Du kan alltid rådfråga oss om träd som står nära huset, har grenar som ser ut att kunna falla ned eller om du ser svampkroppar på dina träd. Oavsett problem så gör vi en bedömning av dina träd och föreslår en åtgärd beroende på tillstånd.

Läs mer om beskärning på den här sidan.

Kronstabilisering

I regel hanterar träd sin egen vikt bra men när träd går sönder är det påfallande ofta en gren eller stam med försvagad infästning som fläker loss och rasar ned. Ofta är denna infästning en klyka med spetsig vinkel och invuxen bark. 

Detta är ett typexempel på ett tillfälle då en kronstabilisering kan komma väl till pass. Den har som funktion att stödja en stam eller gren med dålig infästning när den utsätts för extrema krafter, exempelvis i samband med stark vind. Kronstabiliseringen består i regel av ett speciellt repsystem som fästs mellan två stammar eller grenar i trädet. Det är oerhört viktigt att detta görs på korrekt sätt då en felplacerad eller felinstallerad kronstabilisering kan göra betydligt mer skada än nytta och till och med orsaka haveri.

En installation kombineras nästan alltid med en avlastande beskärning som syftar till att minska vikten och vindfånget i den försvagade delen av trädet. 

Både kronstabiliseringen och beskärningen behöver följas upp för resten av trädets liv, med cirka 3 års mellanrum, efter cirka 8 år ska repen bytas eftersom de bryts ner av väder och vind. Ett sådant här ingrepp är ett stort åtagande och ställer krav på dig som trädägare att följa upp i framtiden. Vi hjälper dig med information kring detta och lägger i samband med en installation in ditt träd i vårt register så att vi kan hjälpa till att påminna om uppföljning.

Skötsel av träd

Enkelt uttryckt behöver de flesta växter – inklusive träd – tre grundläggande saker för att må bra; ljus, vatten och näring.

Ofta när människor och träd delar livsmiljö kan det bli trångt för trädet, inte minst under jorden. Vi människor är duktiga på att kompaktera mark och ofta anlägger vi hårda ytor över trädens rotsystem. Detta kan leda till att de får svårt att ta upp vatten och näring ur jorden. Det kan räcka med att en gräsmatta kring ett träd används så flitigt att jorden kompakteras för att vi ska se stressreaktioner hos trädet.

Torka har ihjäl många träd men vattentillgången kan många gånger förbättras genom att till exempel rikta om stuprör eller öka jordvolymen kring trädet. Varje situation har sin lösning och vi kan hjälpa dig med med att göra livet roligare för dina träd.

Trädbeskärning Uppsala arborist uppe i ett träd